پرسشنامه استخدامی کارکنان

زرسام هنر بسمه تعالی لطفا عکس خود را آپلود نمایید
پرسشنامه استخدامی کارکنان
تاریخ تنظیم: شغل:
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی* شماره شناسنامه* کدملی(بدون-)* تاریخ تولد*
محل تولد* محل صدور دین تعداد فرزندان
شماره تلفن همراه* شماره تلفن منزل* تحصیلات
وضعیت تاهل  مجرد      متاهل     متارکه
نام و نام خانوادگی همسر تاریخ ازدواج تحصیلات و شغل همسر محل کار همسر
مشخصات والدین
نام پدر تحصیلات پدر شغل پدر محل کار پدر
نام و نام خانوادگی مادر تحصیلات شغل مادر محل کار مادر
تعداد فرزندان
وضعیت خدمت نظام وظیفه
خدمت کرده محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
معاف به علت   پزشکی      کفالت      تحصیلی     خرید خدمت     سایر    تاریخ دریافت کارت معافیت
آخرین مدارک تحصیلی (حداقل دو مدرک نوشته شود)
دوره نام موسسه آموزشی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ شروع تاریخ خاتمه معدل
ماه سال ماه سال
پیش دانشگاهی
دانشگاه/کاردانی
دانشگاه/کارشناسی
دانشگاه/کارشناسی ارشد
میزان آشنایی با زبان خارجی
نام زبان مکالمه خواندن نوشتن
خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی خوب خوب متوسط ضعیف
1
2
میزان آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارها
نام دوره یا نرم افزار خیلی خوب خوب متوسط ضعیف
1
2
3
سوابق تجربی
نام موسسه تاریخ استخدام تاریخ ترک شغل یا سمت آخرین حقوق و مزایا نام مدیر مستقیم | شماره تماس علت قطع همکاری
ماه سال ماه سال
برای ضمانت چه کسی را معرفی می کنید؟* نام    نام خانوادگی    نسبت
شغل    نشانی محل کار    تلفن
نشانی منزل تلفن تلفن همراه
نام دو نفر که باشما نسبت خویشاوندی دارند
نام و نام خانوادگی شغل مدت آشنایی تلفن نشانی محل کار یا سکونت
آیا قادر به انجام مسافرت (به عنوان ماموریت )هستید؟   بلی       خیر     به چه دلیل؟
آیا امکان کار در شیفت های گردشی را دارید؟(صبح،عصر،شب)   بلی       خیر
آیا مایلید بیشتر از ساعات اداری کار کنید؟   بلی       خیر
آیا دوستان یا خویشاوندانی دارید که در این سازمان شاغل باشند؟   بلی       خیر
آیا دارای سوءپیشینه هستید؟اگر پاسخ مثبت است نوع جرم و محکومیت خود را ذکر کنید   بلی       خیر توضیح:
نام و نشانی فردی که در موارد اضطراری می توان با او تماس گرفت:*   نام    
نشانی    

وضعیت جسمی:

آیا تابحال سابقه بیماری تنفسی (آسم/آلرژی) داشته اید؟   بلی       خیر    
آیا سابقه آسم/آلرژی در فامیل داشته را دارید؟   بلی       خیر    
آیا سابقه کمردرد و یا بیماری های اسکلتی - عضلانی را دارید؟   بلی       خیر    
آیا سابقه حساسیت یا بیماری پوستی را داشته اید؟   بلی       خیر    
آیا سابقه حساسیت یا بیماری پوستی را در فامیل درجه 1 داشته اید؟   بلی       خیر  
آیا سابقه عمل جراهی دارید؟   بلی       خیر    
آیا سابقه مصرف داروی خاصی را دارید؟   بلی       خیر    
آیا تابحال به حادثه شغلی دچار شده اید؟   بلی       خیر    
آیا تاکنون سابقه بیماری کبدی و یا بیماری خاصی در فامیل داشته اید؟   بلی       خیر    
آیا تابحال به حادثه تصادف رانندگی دچار شده اید؟   بلی       خیر    
آیا سابقه بیماری های قلبی, گوارشی, گردن درد,کتف درد, مچ درد و ...را دارید؟   بلی       خیر    
در صورتی که دارای بیماری می باشید که در موارد بالا ذکر نگردیده است, ذکر شود.
آیا سابقه غیبت از کار بیش از 3 روز را داشته اید؟ علت را بیان کنید
مهارت ها و قابلیت ها
علاقمند به تصدی چه شغلی در شرکت هستید؟* به چه دلیل؟
حداقل حقوق که در نظر دارید(لطفا جواب صریح داده شود واز جوابهایی مانند بسته به نظر شرکت است،خودداری گردد) * ریال
نشانی دقیق منزل
تلفن همراه تلفن منزل کدپستی